TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Chính phủ sử đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyên
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định một số điểm mới về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như sau:
1. Bổ sung quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu
Nghị định 108/2020/NĐ-CP bổ sung quy định: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là Ủy viên UBND cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu, do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp huyện.
2. Số lượng Phó Trưởng phòng
Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.
3. Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
- Phòng Nội vụ: Bổ sung nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tín ngưỡng.
- Phòng Tư pháp: Bỏ chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, chức năng quản lý bồi thường nhà nước, bổ sung các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về “dạy nghề” thành “giáo dục nghề nghiệp”.
- Phòng Văn hóa và Thông tin: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin điện tử.
- Phòng Y tế: Bỏ chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời bổ sung quy định: Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Y tế thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế do Văn phòng HĐND và UBND thực hiện.
- Thanh tra huyện: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
- Văn phòng HĐND và UBND: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Phòng Kinh tế: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chống thiên tai.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Bổ sung quy định đối với các huyện có tốc độ đô thị hóa cao thì UBND huyện trình HĐND cùng cấp quyết định việc tổ chức 02 phòng chuyên môn theo quy định (gồm Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị).
- Phòng Dân tộc: Nghị định 108/2020/NĐ-CP quy định cụ thể Phòng Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
+ Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;
+ Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.
Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng HĐND và UBND thực hiện.
4. Bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp huyện
- UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng.
- Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng.
- Quyết định phân cấp cho UBND cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng (Ủy viên UBND cấp huyện) thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020.
 

Tập tin đính kèm
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 18/08/2020
Tỉnh ban hành quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian công bố video hướng dẫn phần kiểm tra thực hành tin học 07/07/2020
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức; và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 24/06/2020
Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục tăng 05 bậc 21/05/2020
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương của Việt Nam 07/05/2020
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019 05/05/2020
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 24/04/2020
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Trang 1/6
Website liên kết