TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Mỹ Xuyên phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ Nhân dân; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ theo tinh thần Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 21/01/2021về thực hiện cải cách hành chính năm 2021; qua đó, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến tháng 9 năm 2021, huyện đã thực hiện hoàn thành được 14/19 nhiệm vụ, đạt 73,68 % kế hoạch đề ra.Còn lại 05 nội dung chưa hoàn thành, huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện đến tháng 12/2021 sẽ hoàn thành đạt 19/19 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra. 

Huyện tiếp tục thực hiện duy trì nhiều mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả như: Mô hình Ngày thứ ba không viết; Đề án liên thông 3 thủ tục hành chính, Mô hình gửi thư Chúc mừng, thư xin lỗi, thư chia buồn đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; mô hình Camera quan sát cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.Triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ hành chính công tại UBND huyện và UBND xã Thạnh Quới theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2091/UBND-TH ngày 01/12/2020của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Nghiên cứu, triển khai thực hiện mô hình mới, cách làm hay về “Thực hiện tờ khai điện tử cho công dân” của Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú 1; triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Trợ giúp thân thiện” tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Mỹ Xuyên, theo đề xuất của Phòng Tư pháp huyện.
Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ theo nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện đề ra đối với 02 phòng, ban ngành huyện, 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, 11/11 UBND các xã, thị trấn, thời gian thực hiện kiểm tra từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2021, đạt tỷ lệ 53,57% trên tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 35.755 hồ sơ, trong đó: Cấp huyện tiếp nhận 5.937 hồ sơ, đã giải quyết 5.937 hồ sơ, đúng hạn 5.937 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Cấp xãtiếp nhận 29.818 hồ sơ, đã giải quyết 29.818 hồ sơ, đúng hạn 29.818 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện trao thư Chúc mừng cho người dân được 758 trường hợp đến giao dịch thủ tục hành chính tại UBND cấp xã.

Hình ảnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện

Thủ tục hành chính được công khai minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả, giảm thời gian nhận và trả kết quả trong quá trình tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước. Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân ngày càng được nâng cao, thời hạn giải quyết đúng theo quy định nhằm tránh gây phiền hà cho người dân.

Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện với tổng số 317 tài khoản. Trong đó, cấp huyện 159 hộp thư (28 hộp thư cơ quan, 131 hộp thư cá nhân), cấp xã 158 hộp thư (11 hộp thư cơ quan, 147 hộp thư cá nhân). Tất cả các cơ quan cấp huyện và cấp xã đều sử dụng địa chỉ do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp để trao đổi công việc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn huyện; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các Phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn để tiết kiệm thời gian và chi phí trong xử lý văn bản. 

Hình ảnh Công chức một cửa cấp xã trình ký trả kết quả TTHC cho người dân 

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tính đến tháng 9 năm 2021, huyện đã thực hiện được 36/40 trường hợp đạt tỷ lệ 90% so với kế hoạch huyện đề ra.

Trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện hoàn tất các phần việc còn lại cụ thể như: rà soát, quy định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó đối với 12/12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kiểm tra đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các xã, thị trấn; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ theo quy định. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản có liên quan của tỉnh, để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra./. 

Minh Nhuận, Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên

Website liên kết