TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Năm 2020: Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được cải thiện
Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2020, tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được nâng lên.

Với tỷ lệ điểm đạt được là 85,19% thuộc nhóm B, Sóc Trăng đã duy trì được vị trí xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố và đạt mục tiêu nâng cao tỷ lệ Chỉ số. Cụ thể, so với năm 2019, tỷ lệ Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng năm 2020 tăng 3,16%. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất mà tỉnh đạt được trong suốt 09 năm tham gia đánh giá Chỉ số cải cách hành chính. 
Kết quả này đã giúp Sóc Trăng nhanh chóng vươn lên vị trí xếp hạng tốt hơn trong khu vực Tây Nam bộ, từ hạng 4/13 năm 2019 lên hạng 3/13 năm 2020.

Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Nhờ vậy, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có đến 04/08 Chỉ số thành phần về Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và Cải cách tài chính công tăng vị trí xếp hạng; có 07/08 Chỉ số thành phần đạt tỷ lệ trên 80%, trong đó có 03 Chỉ số thành phần đạt trên 90% gồm Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách thủ tục hành chính và Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL. Duy nhất Chỉ số thành phần về đánh giá tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (gọi tắt là Chỉ số thành phần về đánh giá tác động) đạt tỷ lệ dưới 80%.

Do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid nên kết quả Chỉ số thành phần về đánh giá tác động của tỉnh có sự sụt giảm đáng kể về vị trí xếp hạng, giảm gần 20 bậc so với năm 2019. Tỷ lệ đạt được của Chỉ số này năm qua chỉ chiếm 73,73%. Nhiều nguyên nhân đã được nêu rõ như mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách tỉnh và tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Sóc Trăng chưa đạt yêu cầu theo chỉ tiêu, hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tình hình này cũng đã kéo theo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2020 giảm nhẹ 0,11% so với năm trước liền kề, chỉ đạt 88,67%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn nằm trong mức cần thiết vì đảm bảo mục tiêu mà Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đề ra (Đến năm 2020, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính đạt trên 80%).   

(Nguồn tư liệu (biểu đồ): Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 25/5/2021 của Bộ Nội vụ đính kèm)

Tập tin đính kèm
Kim Hằng, Sở Nội vụ

Trang 1/7
Website liên kết