CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH CCHC TẠI CÁC ĐƠN VỊ CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH CCHC TẠI CÁC ĐƠN VỊ

Văn phòng HĐND và UBND các Huyện Văn phòng HĐND và UBND các Huyện

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
liên hệ
Địa chỉ email
Đơn vị
1
Trần Việt Cường
Phó Trưởng phòng Nội vụ
    Huyện Châu Thành
2
Nguyễn Văn Kiên
Phó Trưởng phòng Nội vụ
0984932314 nguyenkiencld@gmail.com Huyện Cù Lao Dung
3
Nguyễn Long Hào
Chuyên viên Phòng Nội vụ
0939255947 nguyenlonghaopnv.ks21084@yahoo.com.vn Huyện Kế Sách
4
Mai Thị Chúc Ly
Nhân viên Phòng Nội vụ
0909374627 chucly_st@yahoo.com.vn Huyện Long Phú
5
Nguyễn Thị Út Chuyên viên Phòng Nội vụ 01268803239 nguyenut656@gmail.com Huyện Mỹ Tú
6
Tạ Hoàng Nam Phó Trưởng phòng Nội vụ 0986542271 tahoangnamnoivu@gmail.com Huyện Mỹ Xuyên
7
Trần Công Đoàn
Phó Trưởng phòng Nội vụ
0919146278 trancongdoan2000@gmail.com Huyện Thạnh Trị
8
Trương Thanh Đồng
Phó Trưởng phòng Nội vụ
0918947236 ttdong@soctrang.gov.vn Huyện Trần Đề
9
Trần Thị Thu Sương
Phó Trưởng phòng Nội vụ
0915818082
suongnv@gmail.com Thành phố Sóc Trăng
10
Mã Anh Tuấn
Cán sự Phòng Nội vụ
0988992420
matuanst@gmail.com Thị xã Ngã Năm
11
Lưu Văn Lâm
Chuyên viên Phòng Nội vụ
01268992399
luuvanlamvc@gmail.com Thị xã Vĩnh Châu
12
 
 
 
   
13
 
 
 
   
14
 
 
 
   
15
 
 
 
   
16
 
 
 
   
18
 
 
 
   
19
 
 
 
   

Sở, Ban ngành Sở, Ban ngành

Website liên kết