TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Thị xã Vĩnh Châu tuyển dụng viên chức năm 2021
Công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên trong công tác cán bộ, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực và cũng là một điều kiện để phát triển vị sự nghiệp công lập ngày càng vững mạnh góp phần chuẩn hóa đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Công văn số 1052/SNV-CCVC ngày 07/6/2021 của Sở Nội Vụ về việc khẩn trương thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2021, trên cơ sở rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức, ngày 21 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND để thực hiện tuyển dụng viên chức. Theo đó, Kế hoạch đã được Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thống nhất, phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021. Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu thực hiện tuyển dụng 257 vị trí, trong đó có 254 vị trí là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, 03 vị trí là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Văn hóa, Thông tin và Thể thao với hình thức xét tuyển qua 2 vòng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thị xã thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát, Ban Kiểm phiếu đăng ký dự tuyển. Tính đến nay, Hội đồng tuyển dụng đã nhận được 202 phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi kết thúc thời gian nhận (ngày 30/9/2021) Hội đồng Tuyển dụng sẽ kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển của các ứng viên theo quy định. Thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2021.

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền thị xã nhằm tuyển dụng được người có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm,từ đó, khắc phục được tình trạng “vừa thừa”, “vừa thiếu” người làm việc, góp phần chuẩn hóa đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Quỳnh Liên, Đài Truyền thanh thị xã Vĩnh Châu

Website liên kết